Bestyrels møde

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen 2020

Generalforsamlingen fandt sted den 16. februar 2020. Den blev afholdt i Aakirkeby-Hallernes mødelokale og begyndte med en middag for de fremmødte 31 deltagere.

Velkomst v/Kim Jacobsen

Kim Jacobsen bød velkommen til deltagerne og fortalte om dagens program og menuen.

 

Efter middagen afholdtes den egentlige generalforsamlingen med følgende dagsorden:

 

1.          Valg af dirigent

2.          Formandens og afdelingernes beretning for det forløbne år

3.          Kassereren fremlægger regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.          Fastsættelse af kontingent.  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

5.          Behandling af eventuelt indkomne forslag

6.          Valg af formand

7.          Valg af 1 bestyrelsesmedlem

8.          Valg af 2 suppleanter

9.          Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

10.        Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Som dirigent blev foreslået foreningens kasserer, Arne Højegaard, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dermed beslutningsdygtig.

 

2. 1  Beretning fra formanden

Formanden, Kim Jacobsen, aflagde sin beretning:

 

I det forløbne år, så er der dels nogle medlemmer, men også nogle personer, som har betydet og gjort noget ekstra for Foreningen, så jeg vil bede jer om at holde et øjebliks stilhed og mindes disse personer.

 

Det forløbne år har budt både på arbejde og frustrationer for bestyrelsen. Arbejdet har været i forhold til varmtvand bassinet på Sønderbo, hvor det nu langt om længe er kommet så langt, at det Lukkes til påske, og først genåbner til oktober. Dette skyldes, at det får den længeventede renovering, og man har endda valgt også at renovere udluftningsanlægget. Så fra bestyrelsen håber vi på, at alle dem som indtil nu har valgt at holde en pause, igen vil blive aktive brugere.

 

For det er vigtigt, at vi bruger de tider, vi har, da kommunen ellers vil tage tiderne fra os. Dette vil de gøre da der er stor rift om de kommunale faciliteter. Det gælder ikke blot i forhold til varmtvandsbassinet, men det gælder også alle de andre faciliteter.

 

En anden gren, som udnytter tiden er boccia, som igen i årets løb har gjort det fint, men det vil Brian fortælle lidt om senere.

 

Den del der har været anledning til store frustrationer er i forhold til vores skydning. Ikke på grund af skytterne, men på grund af kommunen. Som alle ved, så har de sat skolen til salg og de foreninger, som har benyttet lokaler på skolen er smidt ud, men det gælder alligevel ikke alle foreninger. For nogle foreninger har benyttet kælderen, og de har indtil videre fået lov til at blive, men hvor længe ved vi ikke, men det er nok kun indtil skolen eventuelt bliver solgt. Og jeg kan godt forstå, at man som frivillig mister gnisten, men Arne du har som skydeleder vist en stor og vedholdende gnist, og det skal du have tak for, men kan også godt forstå, at du nu har valgt at trække dig.

 

En anden del, hvor jeg i kraft af at være formand for HIB har haft en finger med i spillet er byggeriet i Viking Atletik. Lad mig med det samme sige, at det udelukkende er min arbejdskræft der har været stillet til rådighed, og på intet tidspunkt noget andet. Jeg blev i sin tid spurgt om indtræden i deres bestyrelse, som linket til handicapidrætten. Byggeriet er en udmøntning af et landsdækkende projekt, som havde til formål i at få flere handicappede til at dyrke lidt sport på deres eget niveau. Der har været perioder hvor det så sort ud med byggeriet, men nu er det sikkert, og i slutningen af året ser det så ud til, at øen får sit første fitnesscenter, hvor der er maskiner som også kørestolsbrugere kan anvende.

 

Men det er ikke kun fitnessmaskiner, der er at finde her, for der udbydes også mange andre aktiviteter bl.a. yoga og ja sågar chearleeding for 50+ er der også.

 

Jeg vil til sidst takke hele bestyrelsen for deres arbejde, som jeg håber den næste bestyrelse vil gøre efter.

 

Årsberetningen i HIB er lidt speciel, da formanden laver en overordnet, og de enkelte grene laver deres tillæg, så for at tage denne del af årsberetningen først, så vil jeg tillade mig at høre, om der er kommentarer eller spørgsmål, så besvarer jeg dem efter bedste evne.

 

Der blev stillet det spørgsmål, at når nu vi havde været indblandet i det nye fitnesscenter, og pengene var givet på baggrund af HIB, betyder det så også, at vi ikke skal betale for at benytte det? Formanden svarede, at det eneste foreningen havde andel i, det var den arbejdskraft, han havde lagt i det, og der var på ingen måde noget økonomisk imellem HIB og Viking atletik, så ja selvfølgelig skal vi betale for at benytte dette tilbud. Spørgeren bemærkede, at en stor del af pengene jo kun var kommet til byggeriet på grund af HIB. Formanden svarede, at det var et landsdækkende projekt, hvor Viking Atletik havde ansøgt om at være med, og for at få et link til handicapverdenen, så havde man valgt at spørge mig i kræft af at være formand for HIB. Viking atletiks egne medlemmer skal betale for at benytte fitnesslokalerne, så det skal vi selvfølgelig også.

 

Dermed blev ordet givet videre til afdelingerne:

 

2.2  Beretning fra boccia v/Brian Mattsson (læst op af Gitte Quaade)

I marts havde vi et hold som der skulle til Ballerup til hold stævne. Holdet bestod af:

Britt Landschoff, Jacob Spanner Hansen og Brian Mattsson. Her blevet det til en meget flot bronzemedalje, og holdet kvalificerede sig også til Forbundsmesterskabet i maj, som foregik i Fredericia.

 

I maj skulle holdet så spille deres Forbundsmesterskab, men holdet var forhindret i at deltage. Så gik vi på sommerferie.

 

I juli skulle jeg ellers fremvise boccia i Rønnehallen under Sportsskole i samarbejde med Arne Mikkelsen, (Parasport Danmark) men på grund af manglende tilmeldinger blev det desværre aflyst.

 

I september skulle Jacob Spanner Hansen, Britt Landschoff og Brian Mattsson deltage i et individuelstævne i Ballerup i deres forskellige klasser. Jacob vandt en sølvmedalje i E klassen og Brian vandt en meget flot guldmedalje i C klassen. Brian hjemførte her en meget fin vandrepokal for andet år i træk. I Britts klasse blev hun nr. 6 i U klassen. Dermed var Jacob kvalificeret til Forbundsmesterskaberne, som foregik i Ballerup i november måned. Og med Brians guldmedalje var han kvalificeret til Forbundsmesterskab i Fredericia sidste weekend i november.

 

I november skulle Jacob først deltage i hans Forbundsmesterskab. Her gik det op og ned, han lå til at få noget med hjem om lørdagen, men han tabte for mange kampe om søndagen, så Jacob endte på en 4. plads.  Sådan kan Boccia også være, små detaljer kan afgøre en kamp. Så var det Brians tur til at deltage i hans Forbundsmesterskab.

Der var fire spillere i år, og han vandt en bronzemedalje, og hjembragte en meget flot plakette.

 

Jeg vil gerne slutte med at sende et stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde  i 2019 med håb om, at det fortsætter i 2020.

 

2.3  Beretning fra skydning v/Arne Højegaard

Vi har stadigt 2 skytter, som deltager i konkurrencer, Claus Kofod og Jørn Brandt.

Claus og Jørn passer sig selv, de træner ofte onsdag formiddag i kælderen på Østre Skole. Det bliver spændende at se, hvad der sker, hvis Østre Skole bliver solgt.

 

Claus og Jørn har deltaget i postskydning, Claus blev nr. 1. Der var tre deltagere klasse. Jørn blev nr. 5 i sin klasse, der var 11 deltagere.

 

Claus og Jørn har også deltaget i Region 3 stævner, der er tre stævner, som de har deltaget i. Ved DM i Vejle blev Claus blev nr. 1. i sin klasse, der var tre deltagere.

Jørn blev nr. 5 i sin klasse, der var 6 deltagere.

 

 

2.4  Beretning fra varmtvandssvømning v/Lillian Højegaard

Så er der gået 1 år og vandet i bassinet er stadig lunkent. Men der er håb forude.

Der er afsat penge til renoveringen af bassinet, som bliver lukket til påske og så er der forhåbentlig varmt vand igen til efteråret. Der er flere svømmere der holder pause på grund af vandets temperatur.

 

Der er skrevet(mailet) til leder og pedel angående lyset, der går ud i svømmesalen og at der mangler nødlys. Er kommet tilbagemelding om, at det vil der blive set på.

I september fik vi en trist besked – vores kontaktperson på 1. og 2. holdet torsdag Jonna Rasmussen var død. Jonna har været medlem i HIB i over 30 år.

 

En stor tak til Randi Langskov på onsdagsholdene.

 

Tak til torsdags kontaktpersoner på 1. og 2. hold, 3. holdet som Kaj Haagensen passer godt på, 4. holdet er det Claus Kofod.

 

Tak fra HIB´s bestyrelse til alle svømmerne for 2019.

 

Beretningerne blev godkendt af forsamlingen.

 

3. Kassereren fremlægger regnskab for det forløbne år til godkendelse

Kasserer Arne Højegaard fremlagde regnskabet og uddybede enkelte af posterne, blandt andet posten Rejse- og opholdsudgifter, som Parasport Danmark dækker 1/3 af Regnskabet, der viste et overskud, blev godkendt.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og det blev vedtaget.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand

Siddende formand, Kim Jacobsen, stillede op og blev genvalgt.

7. Valg af et bestyrelsesmedlem

Gitte Quaade var på valg og blev genvalgt.

 

8. Valg af to suppleanter

Lillian Højegaard og Tom Christensen var på valg og blev genvalgt.

 

9. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant

Der var genvalg af revisorerne Lars Mogensen og Gunvor Schou. Mogens Hansen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

10. Eventuelt

Forsamlingen blev spurgt om forslag til medlemskomsammen, og der blev foreslået Det hvide hus i Hasle, Højskolen og Ekkodalshuset. Bestyrelsen arbejder videre med forslagene.

 

Der var et forslag om at stille brochurer fra HIB i Sønderbo. Arne vil sørge for det.

Der blev stillet forslag om flere sportsgrene, blandt andet bordtennis. Det vil der også blive kigget på i bestyrelsen.

 

Arne Højegaard sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.

 

 

 

Bestyrelsesmøde d. 21 januar 2020

Referat


Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00

   

Fremmødte:

Kim Jacobsen

Arne Højegaard

Lillian Højegaard

Brian Mattsson

Britt Landschoff

Tom Christensen

Gitte Quaade

   

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 12. november 2019

 

       Referat godkendt

   

2. Orientering v/formanden

  Kim har fået en mail vedrørende skydning for personer med ADHD. Der er skred i fitnessbyggeriet, hvor der også bliver adgang for handicappede. Man har valgt at uddanne en instruktør til handicappede. 

 

3. Generalforsamling

      Arne Mikkelsen er blevet bedt om at være dirigent, men har endnu ikke svaret. Maden       er bestilt. Vi skal huske at medbringe fane med holder, og bocciaholdet skal vise deres       nye træningstøj frem.  

 

4.   Sportsgrene  

Skydning : Skytterne skyder ca. hver 14. dag. De har været i Næstved til regionsturnering. Jørgen blev nr. 2 og Claus blev nr. 1 (i hver sin klasse). Der har været første omgang postskydning i december. Jørgen fik en 5.-plads og Claus en 1.-plads. Der er DM i Næstved i april.

 

Boccia : Brian har været til forbundsmesterskab i individuel den 23.-24. november i Fredericia. Det gik så godt, at han vandt fire ud af otte kampe og kom hjem med en bronzemedalje.

Der er opstart på sæsonen den 4. februar.

Jacob, Britt og Brian skal deltage i holdstævne den 7.-8. marts i Ballerup, og det er Britts far, der kører.  

Varmtvandssvømning : Flere af svømmerne venter på det varme vand efter renoveringen. Der vil være lukket fra påske til september. Også ventilationssystemet skiftes ud.

   

5.    Økonomi

Arne omdelte årsregnskab, som viser et pænt overskud. Det er endnu ikke renoveret.

   

6.   Næste møde  

Tirsdag den 21. april kl. 19 hos Arne og Lillian.  

7.   Eventuelt  

      Intet til dette punkt.

 

Bestyrelses møde d. 3 september 2019

 

Referat


Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. september 2019 kl. 19.00

 

 

Fremmødte:

Kim Jacobsen

Arne Højegaard

Lillian Højegaard

Brian Mattsson

Britt Landschoff

Tom Christensen

Gitte Quaade

 

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 14. maj 2019

 

       Referat godkendt

 

2.   Orientering v/formanden

 

Kim har fået en invitation til 150 års jubilæum i Nyvest, men kunne desværre ikke nå det.

Det planlagte fitnessbyggeri er syltet af arkitektfirmaet, som mener, det bliver for dyrt.

Kim har modtaget mails fra skytteforeningen. Disse er sendt videre til Arne.

Orienterede om tidligere handicapidrætskonsulent Allan Hedegaards bortgang.

 

3.   Sportsgrene

 

Skydning : Claus og Jørgen deltager i postskydning og regionsskydning. De træner selv.

En sagsbehandler fra Handicap og Psykiatri har henvendt sig til Kim og spurgt, om der fortsat er skydning i vores regi.

Rampen på Østre skole bliver ikke vedligeholdt.

Eventuelle nye henvendelser vil blive henvist til Nyvest, hvor der er handicapvenligt adgang. Kim vil tage en snak med Nyvest angående dette.

 

       Boccia : Bocciaspillerne er først startet tirsdag den 3. september, så der er ikke rigtig                    noget nyt siden sidst..

       Britt, Jacob & Brian skal deltage i individuelle mesterskaber den 28.-29. september i        Ballerup.

 

Varmtvandssvømning : Svømning starter onsdag den 4. september. Der er nogle af svømmerne, der holder pause, både på voksen- og børneholdet.

Der er kommet et svar fra Leif Olsen (formand for Natur- og Miljøudvalget, om reparation af Sønderbo. Han skriver, at bevillingen fortsat gælder, og at arbejdet forhåbentlig sættes i gang sidst på året. Reparationen forventes at vare i to måneder.

 

 

4.    Økonomi

Arne omdelte regnskab og orienterede og økonomien.

 

5.   Frivilligt forum

 

      Vi er meldt til projektet. Den 27. september er der et arrangement på Campus, som                      kaldes Frivillig Fredag.

 

6.   Næste møde

 

Tirsdag den 12. november kl. 19 hos Arne og Lillian.

 

7.   Eventuelt

 

      Arne skal aftale menu med Bolsterbjerg i løbet af september.

 

Bestyrelsesmøde d. 14 maj 2019

 

Referat


Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.00

 

 

Fremmødte:

Kim Jacobsen

Arne Højegaard

Brian Mattsson

Britt Landschoff

Tom Christensen

Lillian Højegaard

Gitte Quaade

 

 

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 11. marts 2019

 

       Referat godkendt

 

2.   Orientering v/formanden

 

Kim har været til halfordelingsmøde. Vi har beholdt vores tider. Vi skal huske at melde fra, hvis vores tider ikke bliver brugt. Så skal der ikke betales for tiden.

Carsten Clemmensen vil gerne have, at bassinet i Søndermarksskolen bliver brugt mere. Det vil være en del billigere for kommunen at ændre skolens bassin til varmt-vandsbassin end at renovere bassinet på Sønderbo.

 

3.   Sportsgrene

 

Skydning : De to skytter har været til Dm i Vejle den 6. april, og de opnåede begge to høje placeringer. De forventes at fortsætte med skydning til næste år.

Kim har fundet en mulighed for at søge om støtte til elektronisk udstyr til blindeskydning.

 

Boccia : Brian: Jeg har desværre ikke så meget i denne omgang. Vi har valgt at holde sommerferie fra den 26. marts på grund af at vi er forhindret i deltage i vores forbundsmesterskab til maj. Vi starter op igen 3. september

Britt, Jacob og Brian skal deltage i individuelt stævne d. 28.-29. september i Ballerup

 

Varmtvandssvømning : Vandet er ikke blevet varmere, og der er derfor flere, der har valgt at holde pause fra svømningen, fordi de kolde vand gør ondt værre.

Lillian har skrevet til Erik Lund Hansen for at få gang i den lovede renovering. Han har ikke svaret. Kim mener, at henvendelsen skal rettes til Teknik- og Miljøudvalget. Han har selv skrevet til Leif Olsen om sagen.

 

 

4.    Økonomi

Arne omdelte regnskab, som ser godt ud. Der er kommet penge fra Idrættens Rejsefond.

 

5.   Frivillig Forum Bornholm: Skal HIB lade sig registrere? Det koster ikke noget

Arne foreslog, at vi tilmelder os, og det var der enighed om. Der var pr. marts måned 2019 tilmeldt ca. 40 foreninger

 

6.   Næste møde

 

      Tirsdag den 3. september 2019 hos Arne.

 

 

7.   Eventuelt

 

Der blev på vores generalforsamling foreslået, at årets medlemskomsammen skal foregå på Bolsterbjerg, og der var enighed om, at det er en god idé. Datoen bliver den 8. september kl. 13. Arne og Lillian laver en indbydelse til medlemmerne.

Bestyrelses møde d. 11 marts 2019

 

Referat


Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2019 kl. 19.00

 

 

Fremmødte:

Kim Jacobsen

Arne Højegaard

Britt Landschoff

Brian Mattsson

Lillian Højegaard

Tom Christensen

Gitte Quaade

 

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 22.01.2019

 

       Referat godkendt

 

2.   Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen

 

       Referat godkendt: Referatet er lægges ind på foreningen hjemmeside og på facebookprofilen.

 

3.   Konstituering

 

       Bestyrelsen konstituerede sig således:

       Formand: Kim Jacobsen

       Næstformand: Brian Mattsson

       Kasserer: Arne Højegaard

       Sekretær: Gitte Quaade

       Bestyrelsesmedlem: Lillian Højegaard

       Suppleant: Britt Landschoff

       Suppleant: Tom Christensen

 

4.   Orientering v/formanden

 

Kim har modtaget bladet Idrætsliv og gav det videre til de interesserede. Kim har modtaget reminder fra kommunen om bookning af lokaler til 2019/20. Der er booket, men ikke skydelokaler på grund af Østre skoles usikre fremtid

 

5.  Sportsgrene

 

Boccia : Brian, Jacob og Britt har været i Ballerup den 9.-10. marts for deltage i regionsmesterskab i hold. Og det blev til en bronzemedalje. Vi er dermed kvalificeret os til forbundsmesterskab den 25.-26. maj i Fredericia, men der er vi desværre forhindret i at deltage.

 

Varmtvandssvømning : Varmen i bassinet er stadig for lav. Problemet med vandtemperaturen har fået nogle af svømmerne til at holde en pause.

 

Skydning : Skytterne har været til postskydning og har begge klaret sig godt. De skal af sted til DM i Vejle den 6. april. Der skal undersøges muligheden for at få nyt udstyr til svagtseende. Der kan muligvis søges nogle fonde.

 

6.    Økonomi

Kontingent er indgået på kontoen. Arne har betalt regningen for generalforsamlingen..

 

7.   Næste møde

 

      Tirsdag den 14. maj 2019 hos Arne og Lillian.

 

8.   Eventuelt

 

Arne fik underskrifter fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, så han kan søge kommunen om medlemstilskud. Vi talte sidste gang om at forsøge at få en kendt bordtennisspiller inden for parasport til at komme og holde et foredrag. Arrangementet skulle gerne afholdes sammen med Knudsker Idrætsklub. Kim vil tale med Flemming Petersson og høre, om det er noget, de har lyst til at deltage i.

Bestyrelses møde d. 22 januar 2019

 

Referat


Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2019 kl. 19.00

 

 

Fremmødte:

Kim Jacobsen

Arne Højegaard

Brian Mattsson

Britt Landchoff

Tom Christensen

Gitte Quaade

 

Afbud: Tanya Henriksen

 

 

 

 

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 04.09.2018

 

       Referat godkendt

 

 

2.   Orientering v/formanden

 

Kim har modtaget et brev vedrørende skydelederuddannnelse. Dette fik Arne.

Der var et forslag om, at vi skal forsøge at starte en bordtennisafdeling. Det kunne være en appetitvækker at invitere Peter Rosenmeier, som er verdens- og paraolympisk mester, til at komme og holde et foredrag eller lignende. Kunne eventuelt arrangeres i samarbejde med Knudsker Idrætsforening. Kim undersøger og taler med Arne Mikkelsen om forslaget.

Bestyrelsesmedlem Tanya Henriksen stopper i bestyrelsen af helbredsmæssige årsager, suppleant Britt Landchoff træder ind i bestyrelsen indtil generalforsamlingen.

 

 

3.   Generalforsamling – hvilken dato? Hvem er på valg?

 

      Generalforsamling bliver søndag den 24. februar kl. 12.00 i Aakirkeby-Hallerne (med  spisning først –    selve GF starter kl. 14).

      På valg: Kasserer Arne Højegaard – genopstiller

      Bestyrelsesmedlem Brian Mattsson: genopstiller

      Bestyrelsesmedlem Britt Landchoff: genopstiller

      Suppleant Tom Christensen: genopstiller

     

      Arne spørger revisorerne, om de vil genopstille. Mogens Hansen genopstiller som revisorsuppleant.        Arne Mikkelsen spørges, om han vil være dirigent lige som sidste år.

 

 

 

4.   Sportsgrene

 

Skydning: Der er to skytter, som selv træner, og som deltager i stævner som altid. De klarer sig godt og er også tilmeldt postskydning.

 

Boccia: Brian fortæller:

Britt, Jacob og Brian har været til individuelt stævne i Ballerup den 28. – 29. september.

Det blev til en sølvmedalje til Jacob, og en 4. plads til Britt. Men da region 1 kun havde to spillere i hendes klasse, som skulle til forbundsmesterskab, var der en ekstra ledig plads. Derfor var de begge kvalificeret til forbundsmesterskab den 17. – 18. november i Fredericia.

Ved samme stævne blev det til en guldmedalje og en vandrepokal til Brian, dermed var han kvalificeret til forbundsmesterskab den 24. – 25. november I Vordingborg. Det skal lige siges, at jeg var alene i min klasse i år, da Maria fra Ballerup, som ellers har vundet den i mange år, desværre ikke deltog i år.

Så kom vi til den 17. – 18. november, hvor Jacob og Britt skulle deltage i Fredericia ved deres forbundsmesterskab. Det blev til en flot bronzemedalje og en tallerken til Jacob i hans klasse. Og han spillede så flot, at han bankede en fra Horsens, som er på landsholdet i Boccia om lørdagen. Det var ikke lige Britts weekend, hun endte på sidste plads i hendes klasse med 3 point.

Så var det Brians tur til deltage i hans forbundsmesterskab i Vordingborg, og der var kun en fra Haderslev og en fra Kolding, derfor var han allerede færdig om lørdagen.

Det bliver til en sølvmedalje samt en tallerken til Brian.

 

Varmtvandssvømning : Lillian orienterede: Nogle holder pause på grund af vandets lave temperatur. Det er et filter, der er itu, og det vil blive repareret i påsken. Ellers går det stille og roligt.

 

 

5.    Økonomi v/kassereren

Arne omdelte foreløbigt regnskab (ikke revideret). Der er et fint overskud.

 

 

6.   Næste møde

 

      Tirsdag den 12. marts 2019 hos Arne.

 

 

7.   Eventuelt

 

Kim orienterede om planerne om ombygning af Rønne svømmehal. Det har lange udsigter, og intet er endnu fastlagt.

Bestyrelsesmøde d. 4 september 2018

 

Referat


Bestyrelsesmøde tirsdag den 4 september 2018 kl. 19.00

 

 

Fremmødte:

Kim Jacobsen

Arne Højegaard

Brian Mattsson

Britt Landschoff

Tom Christensen

Gitte Quaade

 

Afbud: Tanya Henriksen

 

 

 

 

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15. maj 2018

 

       Referat godkendt

 

 

2.   Orientering v/formanden

 

Kim har fået de sædvanlige blade Idrætsliv og Parasport, som blev givet til dem, der var interesseret i at læse dem.

Kim har modtaget mail fra Skydeforeningen Danmark. Den er sendt videre til Arne.

Der er kommet en mail fra DGI om, at man kan tjene penge ved at sælge lodder for Lions Klub hen mod jul. Man tjener 6 kr. pr. lod til sin forening. Det blev besluttet ikke at sælge lodder for Lions Klub.

Arne har forsøgt at udfylde en standardblanket vedrørende persondataforordningen. Det blev aftalt, at han sender den til Kim, så de kan udfylde den i fællesskab.

 

 

 

3.   Sportsgrene

 

Skydning : Østre skole er lukket, men der er stadig aktiviteter i kælderen. Det er ikke lykkedes for Arne at få svar på, om skydningen kan fortsætte i de lokaler, de hele tiden har haft, derfor ingen skydning.   Kim vil forsøge at finde nogen, der kan svare på, om der skal flyttes til andre lokaler. Det blindeudstyr, der tidligere er talt om, koster ca. 12.000 kr. Det vil ikke blive anskaffet, før der er en afklaring på situationen.


       Boccia : Brian: Vi starter kun op igen tirsdag den 11. september, da vi var optaget af  noget andet i dag.

Britt, Jacob & Brian skal deltage i individuelt stævne den 29.-30. september i Ballerup, det er Britt`s far, som skal køre for os.

 

 

 

Varmtvandssvømning : Svømning starter onsdag den 5. september. Der er venteliste til onsdagsholdet. Der er blevet afsat penge til Sønderbo, så der er håb om, at varmtvandsbassinet bevares.

 

 

4.    Økonomi

Arne omdelte regnskab og uddybede nogle af posterne. Tilskud fra kommunen er sat lidt ned i forhold til sidste år.

 

 

5.   Næste møde

 

      Tirsdag den 13. november 2018 hos Arne.

 

 

6.   Eventuelt

 

Den planlagte medlemskomsammen i Fru Petersens Café lørdag den 8. september er en stor succes, der er 53 tilmeldte. Vi skal huske for eftertiden ikke skal stå ”S.U. senest” på invitationerne, men bare ”Tilmelding senest xxxx”

 

DGI har lavet en aftale om idrætsrejser med Bornholmslinjen. Det vil koste 99 kr. for en almindelig bil inkl. 5 personer hver vej uanset afgangstid.

Bestyrelsesmøde d. 15 maj 2018

Referat


Bestyrelsesmøde tirsdag den 15. maj 2018 kl. 19.00

 

 

Fremmødte:

Kim Jacobsen

Arne Højegaard

Brian Mattsson

Britt Landschoff

Tom Christensen

Gitte Quaade

 

Afbud: Tanya Henriksen

 

 

 

 

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 13.3.2018

 

       Referat godkendt

 

 

2.   Orientering v/formanden

 

Kim har fået henvendelse fra en, som samler bocciabolde sammen og sender til Uganda. Ifølge Brian er der to sæt, der kan sendes af sted.

Der er kommet mail fra DGI vedrørende persondataforordningen, som træder i kraft den 25. maj. Ifølge Arne opbevares medlemskartoteket i et pengeskab, som er aflåst. Der er ikke yderligere oplysninger om medlemmerne.

Brian og Kim har været til halfordelingsmøde. Vi har beholdt vores tider. Vi skal huske at melde fra, hvis vores tider ikke bliver brugt. Så skal der ikke betales for tiden.

Den nye DGI-hal skal bygges ved den røde ejendom bag bowlingcentret.

 

 

 

3.   Sportsgrene

 

Skydning : Der var afslutning den 19. april. Claus og Jørn har været på Sjælland til skydning. Jørn vandt guld. I postskydning er vores blindskytte i en klasse for sig selv, og han blev nr. 1. Jørn blev nr. 3 i sin klasse.

Vores udstyr til blindeskydning bruges ikke mere i resten af landet. Nyt udstyr er temmelig kostbart, så Arne vil indhente tilbud på det og ansøge fonde.

 

Boccia : Jacob, Britt og Brian har været til DM den 5. maj i Vordingborg.

Her spillede de kanon godt. Vi lagde ud med at banke Randers med hele 0-13 samt Ballerup 1-11. Selvom vi tabte knebent til Fredericia, så tabte Fredericia til Ballerup1, dermed vandt vi en meget flot guldmedalje.

Vi holder sommerferie til tirsdag d. 4. september.

 

 

Varmtvandssvømning : Der er sendt en e-mail til ergoterapeuten, der havde tilbudt at være underviser. Der er ikke behov, så Lillian har takket nej til hende.

Rengøringen i svømmehallen er stadig under al kritik.

Der er måske to nye børnesvømmere.

 

 

4.    Økonomi

Arne omdelte regnskab, som ser godt ud.

 

 

5.   Næste møde

 

      Tirsdag den 4. september 2018 hos Arne.

 

 

6.   Eventuelt

 

Der blev talt om den planlagte tur til Hammershus, men der er mere stemning for at prøve noget andet, så det blev aftalt, at vi skal undersøge muligheden for at komme en tur på Fru Pedersens Café i stedet. Datoen bliver den 8. september.

Bestyrelsesmøde d. 13 marts 2018

 

Referat


Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00

 

 

Fremmødte:

Kim Jacobsen

Arne Højegaard

Britt Landschoff

Brian Mattsson

Tanya Henriksen

Tom Christensen

Gitte Quaade

 

 

 

 

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 16.01.2018

 

       Referat godkendt

 

 

2.   Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen

 

       Referat godkendt: Referatet er lagt ind på foreningen hjemmeside og på facebookprofilen.

 

 

3.   Konstituering

 

       Bestyrelsen konstituerede sig således:

       Formand: Kim Jacobsen

       Næstformand: Brian Mattsson

       Kasserer: Arne Højegaard

       Sekretær: Gitte Quaade

       Bestyrelsesmedlem: Tanya Henriksen

       Suppliant: Britt Landschoff

       Suppliant: Tom Christensen

 

 

4.   Orientering v/formanden

 

Kim har modtaget bladet Idrætsliv og gav det videre til de interesserede. Kim har modtaget invitation til DHIF’s repræsentantskabsmøde. Han deltager ikke. Der har tidligere været en fra foreningen, der har deltaget, men det er ikke relevant for os, derfor ingen deltager fra Bornholm. Kim har deltaget i første byggemøde i Fitness for alle-projektet.

Der skal bookes haltider senest den 15. marts.

 

 

 

5.  Sportsgrene

 

Skydning : Først i marts var skytter ovre til skydning og fik gode placeringer. Tanyas mand, Heini, er begyndt at hjælpe til ved skydning. Der bliver mere kontrol med våben, men luftvåben er undtaget. Der skal muligvis være instruktøruddannelse. Arne undersøger det nærmere. Den 14. april er der DM i Næstved.

 

Boccia : Brian har været på en træningslejr den 2.- 4. februar i Tommerup. Her gik det fint, han fik lært et par nye øvelser.

 

Brian, Britt og Jacob har deltaget ved holdstævne den 11. marts i Nykøbing. Her spillede de otte kampe og vandt de fem. Dermed vandt de en sølvmedalje og er kvalificerede til forbundsmesterskab den 4. – 6. maj i Vordingborg. Det er Britts far, der sørger for transporten.

 

Varmtvandssvømning : Der var tidligere en henvendelse fra en ergoterapeut angående børnesvømning. Den gang svarede Lillian hende, men siden da er hun ikke vendt tilbage. Der var enighed om, at det ikke er en god idé med en instruktør, da børnene i hverdagen har en lang dag i institutionen, og svømning skal være et frirum, hvor de kan lege. Angående manglende bord til det sociale efter svømning: Torsdagsholdet rigger et bord til, som står i foyeren, men sørger også for at rydde op efter sig hver gang. Ved særlige lejligheder er der tilbud om, at man kan benytte et lokale.

 

Tanya: Børnene har behov for at brænde noget krudt af i weekenderne og efterlyser, at der kan blive booket haltider, så børnene kan lege. Forældre vil være til stede og vil medbringe bolde m.v. Arne Mikkelsen kontaktes.

 

 

 

6.    Økonomi

Næsten alle har betalt. Arne har modtaget regning for generalforsamlingen..

 

 

7.   Næste møde

 

      Tirsdag den 15. maj 2018 hos Arne.

 

 

8.   Eventuelt

 

Arne fik underskrifter fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, så han kan søge kommunen om medlemstilskud.

Generalforsamling 2018

Referat fra generalforsamlingen 2018

Generalforsamlingen fandt sted den 25. februar 2018. Den blev afholdt i Aakirkeby-Hallernes mødelokale og begyndte med en middag for de fremmødte 33 deltagere.

Velkomst v/Kim Jacobsen

Kim Jacobsen bød velkommen til deltagerne og fortalte om dagens program og menuen.

 

Efter middagen afholdtes den egentlige generalforsamlingen med følgende dagsorden:

 

1.Valg af dirigent

2.  Formandens og afdelingernes beretning for   det forløbne år.

3.  Kassereren fremlægger regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.  Fastsættelse af kontingent.  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

5.  Behandling af eventuelt indkomne forslag

6.  Valg af formand

7.  Valg af 1 bestyrelsesmedlem

8.  Valg af 2 suppleanter

9.  Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Som dirigent blev foreslået handicapidrætskonsulent, Arne Mikkelsen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og dermed beslutningsdygtig.

 

2. 1 Beretning fra formanden

Formanden, Kim Jacobsen, aflagde sin beretning:

 

Foreningen har mistet et medlem, tidligere formand (i perioden 2006-2010) Bent Holm. Der blev holdt et minuts stilhed for at ære Bent.

HIB er en lille forening med få aktiviteter. Der dyrkes idræt på to plan, den hyggelige, som især er hos svømmerne, og den konkurrenceprægede hos bocciaspillerne og hos skytterne. Nye tiltag: Kim Jacobsen og Arne Højegaard har haft kontakt til Rønne Ridehal. Arne og Kim skal tale med dem igen i nær fremtid. Der er også en kontakt til Viking i anledning af, at der skal startes et fitnesscenter med maskiner for handicappede. Første spadestik tages snart. Der var spørgsmål fra salen om, hvorvidt man skal være medlem i Viking for at kunne benytte fitnesscentret. Kim: Projektet ligger i Viking, men forhandlingerne om de praktiske forhold er ikke startet endnu. Der vil nok være mere om dette på næste års generalfor-samling

 

Der er lidt overvejelser i forhold til skytterne, da skydebanen måske vil blive lukket i forbindelse med at Østre skole lukker. Kim vil arbejde for, at tilbud om skydning forbliver i Rønne, da det ellers risikeres, at holdets medlemmer stopper på grund af problemer med at komme til andre byer.

 

Dermed blev ordet givet videre til afdelingerne:

 

2.2 Beretning fra boccia v/Brian Mattsson (læst op af Arne Mikkelsen)

I januar deltog Britt Landschoff og Brian Mattsson i en træningslejr i Haderslev, her fik de et par nye øvelser, som de kunne tage med hjem.

I marts havde vi et hold, som der skulle til Nykøbing til holdstævne. Holdet bestod af

Britt Landschoff, Jacob Spanner Hansen og Brian Mattsson. De skulle forsvare deres regionmesterskab fra året før, men det lykkes ikke helt - de gik hen og tabte guld-kampen til Vordingborg, og dermed blev det til en meget flot sølvmedalje, og holdet kvalificerede sig til FM/DM til maj i Fredericia.

I maj skulle holdet så spille deres FM/DM, Her gik det ikke så godt, holdet blev nr. 3 ud af 4 - dermed kom de hjem med en bronzemedalje.

I september skulle Jacob Spanner Hansen deltage i et individuelstævne i Ballerup. Her kom han hjem med en sølvmedalje og var dermed kvalificeret til FM/DM i november i Fredericia. Brian Mattsson og Britt Landschoff var forhindrede i deltage.

I november var Jacob Spanner Hansen desværre forhindret i deltage i sin FM/DM

Året har desværre også budt på nedgang af antallet af  medlemmer af klubberne i Region 3. Både Kalundborg og Lavia Næstved er der ikke mere. En af de helt store klubber i Jylland, Århus, har også lukket i løbet af sidste år.  

Jeg vil gerne sluttet med at sende et stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2017 med håbet om, at det kan fortsætte i 2018.

 

2.3 Beretning fra skydning v/Arne Højegaard

Der har været en fremgang i antal af skytter, så nu er der tre skytter hver torsdag (trofaste), hvorimod der kun har været to skytter de seneste år.

 

Den nye skytte startede i foråret, han er blind. Han er kommet godt i gang og har gode resultater.

 

Vi har stadigt en pistolskytte, som træner i Rønne Skytteforening.

 

Som tidligere år har geværskytterne deltaget i postskydningen i region 3 (øst for Storebælt).  De tre skytter skyder i hver sine klasser, hvor de har klaret sig godt.

 

Vores ene geværskytte og pistolskytte har deltaget i regionsstævner på Sjælland, hvor de også har klaret sig godt. Pistol nr. et af to i sin klasse og gevær nr. fire af otte skytter.

 

I foråret 2017 har jeg haft en gruppe fra Østergade 54, som gerne ville skyde, men det gav desværre ikke nogen nye medlemmer.

 

Ellers går det stille og roligt hver torsdag eftermiddag.

 

 

2.4 Beretning fra varmtvandssvømning v/Lillian Højegaard

Jeg fornemmer at 2017 har været et roligt år uden de store forandringer. Det er Randi Langskov, der holder styr på onsdagsholdene. Der svømmes fra kl. 18.30 – 21.30, hvis alle holdene er der.

 

Torsdag har vi et samarbejde med Jonna Rasmussen til de to første hold og Kaj Haagensen til 3. og 4. hold, der svømmes fra kl. 18.00 – 21.00.

 

Der har været få udskiftninger .

 

Børne og unge svømmerne.

Lørdag er der to hold fra kl. 11 – 13.  Søndag er der fire hold, de svømmer fra kl. 11 – 15.

Der er 17 svømmere fordelt på de seks hold. Der har også været lidt udskiftning her.

Jeg har været lidt efter dem for at få ryddet op i depotrummet, fornemmer at det er hørt.

 

Det er vigtigt at sidste hold sætter taburetterne op på bænkene og der ikke ligger ting på gulvet i depotrummet, så rengøringen kan komme til.

 

Stor tak fra bestyrelsen til medhjælperne.

 

Indlæg fra en af svømmerne:

Jeg er på svømmehold onsdag aften på Sønderbo’s svømmehal. Rengøringen i bruserummet for damer er så mangelfuld, til tider er der møg og gammel sæbe på de nederste 3-4 fliserækker samt hjørnerne på gulvet er jordslået.

Ligeledes er der ved nedgangen til bassinet i svømmehallen urenheder, som burde rengøres. Alt i alt for dårlig rengøring, der bør rettes op på.

Endvidere kunne det være ønskeligt med en affaldsspand i omklædningsrummet og ikke kun i vådrummet, hvor badesvampene bliver kasseret.

 

Indlægget blev debatteret. Der var enighed om mangelfuld rengøring.

 

Beretningerne blev godkendt af forsamlingen.

 

3. Kassereren fremlægger regnskab for det forløbne år til godkendelse

Kasserer Arne Højegaard fremlagde regnskabet og uddybede enkelte af posterne. Han pointerede, at højrentekontoen udløber i år, og den kan ikke genforhandles. Vi var pr. 31.12.2016 130 medlemmer. Det er en lille tilbagegang.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og det blev vedtaget.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand

Siddende formand, Kim Jacobsen, stillede op og blev genvalgt.

7. Valg af et bestyrelsesmedlem

Gitte Quaade var på valg og blev genvalgt.

 

8. Valg af to suppleanter

Britt Landschoff var på valg og blev genvalgt. Tom Christensen stillede op til den ledige plads og blev valgt.

 

9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

Der var genvalg af revisorerne Lars Mogensen og Gunvor Schou. Mogens Hansen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

10. Eventuelt

 

Arne Mikkelsen fortalte lidt om sit arbejde med handicapidræt:

Han har otte timer om ugen. Viking har oprettet et fodboldhold for handicappede, og der er også trænere. Om fredagen er der badminton, og der er også løb.

 

Arne Højegaard oplyste om en planlagt tur til Hammershus med rundvisning. Der bliver taget kontakt, når det nye center på Hammershus åbner.

 

Kim Jacobsen svarede på en forespørgsel om handicapbladet, at vi stoppede samarbejdet, da meget ikke omhandlede HIB: Vi skulle selv komme med alt materiale, og det besluttedes derfor for et par år siden, at de kræfter kunne bruges bedre i foreningen. Han oplyste, at der til gengæld er både en hjemmeside og en facebookgruppe, hvor referater fra bestyrelsesmøde og generalforsamlinger lægges ind.

 

Arne Mikkelsen sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.

 

Kim takkede alle de frivillige kræfter, der bruger tid i foreningen.

 

Bestyrelsesmøde d. 16 januar 2018

 

Referat


Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19.00

 

 

Fremmødte:

Kim Jacobsen

Arne Højegaard

Brian Mattsson

Britt Landchoff

Gitte Quaade

 

 

 

 

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 10.10.2017

 

       Referat godkendt

 

 

2.   Orientering v/formanden

 

Kim har modtaget nogle mails vedrørende skydning, de er sendt videre til Arne. Han har også modtaget mails vedrørende træning i hallen, disse er sendt videre til Brian. Så er der kommet en mail fra DGI vedrørende uddannelse af trænere. Vi bruger ikke trænere, så det har ingen interesse. Brændesgårdshaven har sendt en mail vedrørende rabat på årskort, hvis man indgår en aftale med dem, denne vil blive meldt ud til medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.

Arne spurgte til projektet Fitness for alle i Vikings regi. Kim fortalte, at der mangler en bevillingsskrivelse. Der skal etableres rundraising for at samle penge ind til projektet, som koster 6.2 mio kr. i alt.

 

 

3.   Generalforsamling

 

      Generalforsamling bliver søndag den 25. februar kl. 12.30 i Aakirkeby-Hallerne. Kim, Gitte og Britt er på valg og genopstiller. Arne spørger revisorerne, om de vil genopstille. Mogens Hansen genopstiller som revisorsuppleant. Arne Mikkelsen spørges om han vil      være dirigent lige som sidste år.

 

 

 

4.   Sportsgrene

 

Skydning: Det går fint, som det plejer. Skytterne opnår gode resultater. Der er kommet en ny våbenbekendtgørelse. Arne vil forespørge, om det indebærer noget for os, men umiddelbart ser det ikke sådan ud. Der er nu kommet en henvendelse fra A-huset, som vil kommen en tur til februar.

 

Boccia : Brian: I november var Jacob forhindret i at deltage i sin FM/DM i individuel. Der var opstart efter jul tirsdag den 2. januar. Brian skal på træningslejr den 2.-4. februar. Det foregår i Tommerup på Fyn. Han kører med nogle deltagere fra Ballerup. Britt skal ikke med denne gang. Jacob, Britt og Brian skal deltage i holdturnering den. 10. marts i Nykøbing F. Brians far kører.

 

Varmtvandssvømning : Lillian orienterede: Onsdags- og torsdagsholdene kører fint. Der er startet to nye i løbet af efteråret. HIB er blevet kontaktet af en børneergoterapeut. Lillian har svaret hende. Lillian og Arne vil snakke med hende om pris og vilkår.

 

Ridning: Kim og Arne tager hen og snakker med ejeren af ridehallen. Kim sørger for at lave en aftale med hende.

 

 

5.    Økonomi

Arne omdelte foreløbigt regnskab (ikke revideret). Der er et fint overskud.

 

 

6.   Næste møde

 

      Tirsdag den 13. marts 2018 hos Arne.

 

 

 

6.   Eventuelt

 

Der er ikke noget socialt til skydning, og Arne vil godt med tiden have en anden med ind over, som kan afløse ham. I det hele tiden mangler der hjælpere. Der blev talt om at sende noget ud til institutioner for at udbrede kendskal til foreningen og fortælle, at der mangler hjælpere.

Der foregår ikke så meget på hjemmesiden og facebooksiden. Kim vil skrive om generalforsamlingen.

Der vil blive planlagt en guidet sommertur til Hammershus, så snart det nye hus åbner.

Bestyrelsesmøde d. 10 oktober 2017


Referat  


Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 19.00

Fremmødte:

Kim Jacobsen

Arne Højegaard

Brian Mattsson

Britt Landschoff

Tanya Henriksen

Bent Holm

Gitte Quaade

   
1.  Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 23.5.2017

Referat godkendt


2.   Orientering v/formanden     

Bladet Idrætsliv blev givet videre til Arne.
Dansk Blindesamfunds tandemklub er nu lukket helt ned.

Kim har modtaget mail fra DGI med invitation til 25 års jubilæum. Han har dog ikke tænkt sig at deltage, da der ikke er noget for handicappede.
Kim har fået en henvendelse med forespørgsel om fodbold for voksne med specielle behov. Kim har nu talt med Benny Hansen (Viking), som foreslår kasernens idrætshal,og han har også talt med Arne Mikkelsen om ønsket. Der er fem træningskandidater, men der mangler en træningshal. Kim følger op på det.

Tanya oplyser, at forældrene til børn på Kildebakken efterlyser aktiviteter/sport, hvor børnene kan få brændt noget krudt af. Børnene har svært ved at nå de tilbud, der  findes, da de er for sent retur i Rønne. Der findes badminton for handicappede under  Viking.


3.   Handicapridning


Kim har talt med Rønne Ridehal, som er meget interesseret i et samarbejde med HIB. Tanya har også talt med dem og været på besøg der ude for at se på forholdene, og  hun mener, at deres heste er noget ustabile. Der vil til foråret kunne være ridning om lørdagen kl. 13. Priserne vil være ca. 2.500 kr. for en sæson, og der er behov for fem heste. Bestyrelsen tager emnet op til foråret, så der kan blive sendt en skrivelse til de  tidligere ryttere i HIB-regi. Kim sørger for en tilbagemelding til ridehallen.
   

4.   Samarbejde med Viking Atletik   
   

Kim gav en kort info om en snak med Claus Clausen fra Viking Atletik om et muligt  fremtidigt samarbejde.  
   

5.   Sportsgrene

Skydning : Arne oplyser, at skydningen er startet den 21. september med de samme skytter som sidste år. Det går stille og roligt. De to af skytterne deltager i regions stævne i starten af november. Det foregår i Næstved.    


Boccia : Brian: Vi havde opstart tirsdag d. 5. september, stadigvæk med kun tre spillere Jacob deltog i individuel i Ballerup lørdag den. 30. september. Her gik det fint, han fik en andenplads ud af seks spillere. Dermed vandt han en sølvmedalje. Og han er også kvalificeret til DM/FM den 18.-19. november i Fredericia.    
Brian og Britt var desværre forhindrede i at deltage.    

Varmtvandssvømning: Lillian fortalte, at HIB havde fået ros for fin oprydning. Der er sat nye, større radiatorer op. Der vil blive søgt om forlængelse af tiden om torsdagen, da det kniber for det sidste hold at få tid nok i bassinet. Da der ikke er noget hold bagefter, bør det ikke være et problem. Arne kigger på det, (Tiden er forlænget med en ½ time).    

6.    Økonomi


Arne omdelte regnskab og uddybede enkelte poster. Der er en indtægt på 5.072 kr. fra Idrættens Rejsefond.

     

7.   Næste møde      

Tirsdag den 16. januar 2018 hos Arne .    
   

8.   Eventuelt   


Arne: Der er forkert mailadresse til Kim på DHIF´s hjemmeside. Kim har bedt om at få det rettet, men det er ikke sket endnu
Børneattester skal fornyes.    
   


Bestyrelsesmøde d. 23 maj 2017

 

Referat


Bestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl. 19.00

 

 

Fremmødte:

Kim Jacobsen

Arne Højegaard

Brian Mattsson

Britt Landschoff

Tanya Henriksen

Bent Holm

Gitte Quaade

 

 

 

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 14.3.2017

 

       Referat godkendt

 

 

2.   Orientering v/formanden

 

Kim har modtaget bladene Idrætsliv og Parasport. De blev leveret videre til dem, der havde lyst til at læse dem.

Kim får mails fra Skytteforeningen – de sendes videre til Arne.

Kim har talt med Jesper fra Sportdres om fisketegn til fiskesøen på Vellensbyvejen. Det er aftalt, at han kan udstede et fiskekort til to personer, når det er en handicappet med hjælper, det udstedes til. Det betyder dog ikke, at der må fiskes dobbelt op af fisk. Kim vil sørge for, at det bliver sat på vores facebookside og på hjemmesiden.

Der har været halfordelingsmøde. Brian deltog, og Boccia fik deres ønskede tider.

 

 

3.   Sportsgrene

 

Skydning : Sæsonen er stoppet den 6. april. Claus og Jørn har været i Vejle den 21. april. Jørn kom i finalen, men fik ingen placering. Claus vandt i år over en anden pistolskytte. Der er sæsonstart den 21. september.

Der er kommet en ny skytte, som er meget begejstret for at gå til skydning.

A-huset har været på besøg for at prøve skydning. Der mødte to personer op.

 

Vennepunktet har fået tilbud om at komme og prøve skydning til september.

 

Boccia : Britt, Jacob og Brian har været til Regionsmesterskab i marts i Nykøbing.

Her spillede de fire kampe og vandt de to, dermed fik de en sølvmedalje og var kvalificerede til forbundsmesterskab/Danmarksmesterskab d. 20. maj i Fredericia.

Her vandt de to kampe ud af seks, og det blev til en bronzemedalje.

Århusklubben lukker, så der bliver måske bedre chancer for at vinde i fremtiden.

 

Der er nu sommerferie til tirsdag den 5. september.

 

 

Varmtvandssvømning : Der er som aftalt på sidste møde sendt foldere ud til Mælkebøtten og Kildebakken, men der har ikke været respons. Det er tilsyneladende heller ikke givet videre til forældrene til børnene de to steder. Ifølge Tanya tror forældrene, at de skal have en henvisning fra Bornholms Hospital, men det skal man ikke. Kim vil kigge på, om vores facebookside og hjemmeside er opdaterede med de sportsgrene, vi har, og Tanya vil dele det med de forældre, hun kender, så budskabet bliver spredt.

 

Der er ikke noget nyt om handicapridning.

 

 

4.    Økonomi

Arne omdelte regnskab og uddybede enkelte poster.

 

 

5.   Næste møde

 

      Tirsdag den 19. september 2017 hos Arne.

 

 

6.   Eventuelt

 

Intet til dette punkt.

Bestyrelsesmøde d. 14 marts 2017.

 

Referat


Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19.00

 

 

Fremmødte:

Kim Jacobsen

Arne Højegaard

Britt Landschoff

Brian Mattsson

Tanya Henriksen

Gitte Quaade

 

Afbud: Bent Holm

 

 

 

 

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 7.02.2017

 

       Referat godkendt

 

 

2.   Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen

 

       Referat godkendt

 

 

3.   Konstituering

 

       Bestyrelsen konstituerede sig således:

       Formand: Kim Jacobsen

       Næstformand: Brian Mattsson

       Kasserer: Arne Højegaard

       Sekretær: Gitte Quaade

       Bestyrelsesmedlem: Tanya Henriksen

       Suppleant: Britt Landschoff

       Suppleant: Bent Holm

 

 

4.   Orientering v/formanden

 

Kim har modtaget invitation til DGI årsmøde. Han deltager ikke, men får alt materiale tilsendt. Kim har kontakt med en forælder angående handicapridning. Der er måske en mulighed for at starte noget op i ridehallen i Rønne.

Der skal bookes haltider senest den 15. marts.

 

 

 

5.  Sportsgrene

 

Skydning : Der er kommet en ny skytte, som har været der tre gange. Jørn og Claus tager til stævner og klarer sig rigtig godt. Skydningen slutter denne sæson den 6. april.

 

Boccia : Vi bliver desværre færre og færre hold til regionsstævner. Det betyder, at vi kun skal spille om lørdagen, når vi skal over.

 

Til Kim: Er det okay, at jeg kontakter Jørn Lund fra DGI-Hallen med henblik på at låne hallen i perioden fra 18. april til 16. maj, da der er eksamener i Rønne Hallen. I alt 5 gange = 10 timer, da vi sandsynligvis skal til DM i boccia den 20.-21. maj i Fredericia.

Jeg ser ikke nogen grund til låne Peterskolen i år igen, da vi ikke har nogen kørestols-brugere for øjeblikket.

 

Kim: Det er OK.

 

Varmtvandssvømning : Der er ikke noget nyt siden generalforsamlingen. Dog er der ikke så snavset mere. Der er sandsynligvis rengøring hver morgen, men kniber det, står der en svaber, man lige kan benytte.

 

Tanya efterlyser lidt mere oplysning om vores tilbud for handicappede. Fysioterapeuter ved for eksempel ikke, at HIB tilbyder varmtvandssvømning. Det blev aftalt, at der bliver lagt foldere på Mælkebøtten, Kildebakken og hos sundhedsplejersker og fysioterapeu-ter.

 

 

 

6.    Økonomi

Næsten alle har betalt kontingent. Arne har modtaget regning for generalforsamlingen..

 

 

7.   Næste møde

 

      Tirsdag den 23. maj 2017 hos Arne.

 

 

8.   Eventuelt

 

Arne fik underskrifter fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, så han kan søge kommunen om medlemstilbud.

 

Angående lystfiskeri, som der blev foreslået på generalforsamlingen, blev det aftalt, at Kim snakker med Jesper fra Sport Dres en af dagene.

 

GENERALFORSAMLING 2017

Generalforsamlingen 2017

Generalforsamlingen fandt sted den 26. februar 2017. Den blev afholdt i Aakirkeby-Hallernes mødelokale og begyndte med en middag for de fremmødte 30 deltagere.

Velkomst v/Tom Christensen

Tom Christensen bød velkommen til deltagerne og fortalte om dagens program.

 

Efter middagen afholdtes den egentlige generalforsamlingen med følgende dagsorden:

 

1.          Valg af dirigent

2.          Formandens og afdelingernes beretning for det forløbne år

3.          Kassereren fremlægger regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.          Fastsættelse af kontingent.  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

5.          Behandling af eventuelt indkomne forslag

6.          Valg af kasserer

7.          Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

8.          Valg af 2 suppleanter

9.          Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

10.        Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Som dirigent blev foreslået handicapidrætskonsulent, Arne Mikkelsen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

2. 1  Beretning fra formanden

Formanden, Kim Jacobsen, aflagde sin beretning:

 

Foreningen har haft faldende aktiviteter, idet rideholdet blev nedlagt sidste år, da Smedegård lukkede. Ikke desto mindre har der været en medlemsfremgang.

 

Bocciaholdet har haft flotte resultater i løbet af året og varmtvandssvømmeholdene er fyldt op. Det bliver spændende med Søndermarkshallen, som gøres klar til varmt vand, men der bliver formentlig ikke varmtvandssvømning indtil videre. Vi kan presse på, men har ingen indflydelse på afgørelsen.

 

Ridningen på Smedegård lukkede, da gården blev solgt. Der er godt nok stadig ridning, men det er ikke tider, vores ryttere kan bruge, da det er i dagtimerne, hvor folk er på arbejde. Der er et andet sted, der har planer om at åbne for handicapridning, og Kim skal holde møde med dem.

 

Vedrørende bestyrelsen: Det er svært at hverve medlemmer, og Kim lagde op til forsamlingen at overveje at stille op til næste år.

 

Der var en stor tak til alle i bestyrelsen for deres arbejde, specielt til Tom, som har været med i 7 år, men ikke genopstiller til valg i år.

 

Dermed blev ordet givet videre til afdelingerne:

 

2.2  Beretning fra boccia v/Brian Mattsson (læst op af Arne Mikkelsen)

Det har været et fantastisk år med masser af gode resultater.

 

I marts havde vi et hold, som skulle deltage i holdturneringen i Ballerup. Holdet bestod af: Britt Landschoff, Jacob Spanner Hansen og Brian Mattsson. Efter en lidt skidt start vandt de alle de efterfølgende kampe. Dermed vandt de en guldmedalje og en vandrepokal og var kvalificerede til FM/DM i Vordingborg til maj.

 

I maj skulle vi så med holdet til Vordingborg. Her besejrede de stærke hold fra blandt andet Ballerup og Rødby i nogle gode kampe. Så vi skrev historie igen og kom hjem med en guldmedalje. Det var første gang med dette hold, at vi klarede os så flot til FM/DM at vi var på Bornholm.nu da vi kom hjem.

 

I juni fik vi endelig lov til at vise os frem på Folkemødet, vi var deroppe sammen med vores handicappede kolleger fra bowling BKK 95.

 

Jeg vil gerne sige tak til Lillian, Tommy og Hanne fra BKK 95 i den forbindelse for at bakke op om dette projekt, også et stor tak til Arne Mikkelsen, som var en del af det.

 

I september skulle Britt Landschoff og Jacob Spanner Hansen deltage i individuel i Vordingborg. Her klarede de sig også godt. Jacob vandt en sølvmedalje, mens Britt kom på en 4.plads. Men på grundlag af, at der manglede pladser til DM/FM i hendes række, fik hun et tilbud om at blive kvalificeret videre op. Dermed var de begge to kvalificeret til FM/DM i Vordingborg til november.

 

I november skulle de spille deres FM/DM, men her gik det desværre ikke, som de havde regnet med. Britt kom på en 5. plads, mens Jacob kom på en 6. plads.

 

Jeg vil til sidst sige tusind tak til Britt og Jacob for at møde trofast op hver tirsdag, selvom vi desværre har tabt tre af vores medlemmer i sæsonen, så er vi nede på kun os tre.

 

Jeg vil gerne slutte med at sende en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2016 med håbet om, at det kan fortsætte i 2017.

 

2.3  Beretning fra skydning v/Arne Højegaard

Ja, skydning er stadigt kun en lille del af HIB.

 

Året igennem har jeg haft to geværskytter, meget trofaste gennem både forårs- og efterårssæsonen. Vi har stadig en pistolskytte, som træner i Rønne Skytteforening.

 

Som tidligere år har geværskytterne deltaget i postskydningen i region 3 (øst for Storebælt). De to skytter, som jeg har, skyder i hver sin klasse, hvor de har klaret sig godt.

 

Vores ene geværskytte og pistolskytte har deltaget i regionsstævner på Sjælland, hvor de også har klaret sig godt.

 

I foråret 2016 har jeg haft en gruppe fra Østergade 54, som gerne ville skyde, men det gav desværre ikke nogen nye medlemmer.

 

Ellers går det stille og roligt hver torsdag eftermiddag.

 

2.4  Beretning fra varmtvandssvømning v/Lillian Højegaard

Børne- og ungesvømmerne: I august 2016 blev vores torsdagshold flyttet til lørdag kl. 11. Så nu har vi to sammenhængende timer, og det er der fire familier, der bruger, i alt syv svømmere.

 

Søndag er der fire hold, fordelt på 13 familier, 14 svømmere, dog var der to, der stoppede i efteråret.

 

Jeg ændrede lidt på holdene, så de blev mere lige. Der er nogle, hvor der er gang i den. Jeg har været lidt efter dem med at rydde op efter sig.

 

Onsdagholdene: Dem styrer Randi Langskov. Der er ingen der klager, så det må gå godt. I 2016 var der 38 svømmere, fem hold.

 

Hos torsdagsholdene fornemmer jeg også, at det går fint. Hvis der er nye eller lignende, ringer jeg til Jonna Rasmussen om 1. og 2. holdet. Kaj Haagensen har styr på 3. og 4. holdet. Stor tak til jer (29 svømmere).

 

Så var der det i august måned, at bordene i forhallen blev udskiftet med stole som i en ventesal. Det var til Sygeplejerskeklinikken. Selv om flere foreninger klagede, blev det ikke lavet om. Vi må dog ved særlige arrangementer låne et lokale i dagcenteret.

 

Jeg er selv begyndt at svømme sammen med Lonni om søndagen, så jeg ved godt, at der er koldt i depotrummet, men husk alligevel at lægge på plads og lukke døren efter jer.

 

Der kan være kaos på grund af, at der kun er to brusere i hvert baderum.

 

H.I.B. har givet et tilskud til nyt svømmeudstyr, blandt andet ”aquaorme”.

Jeg håber, at dørene er låst til omklædningsrummene, når I kommer, eller at der i hvert fald er låst, når den sidste er gået. Vi er flere gange kommet om søndagen, hvor der har været åbent, endog har døren stået oppe.

 

Tak til alle svømmerne.

 

Der var et spørgsmål angående rengøring i svømmehallen. Der er ret snavset i rillerne omkring bassinet. Arne Højegaard vil tage det med til møde næste gang, men det er ikke noget nyt problem. Tom Christensen gjorde opmærksom på, at svømmerne også selv skal sørge for at holde rent omkring sig. Kulde i rekvisitrummet må man åbenbart finde sig i. Der er også koldt i selve omklædningen.

 

Beretningerne blev godkendt af forsamlingen.

 

3. Kassereren fremlægger regnskab for det forløbne år til godkendelse

Kasserer Arne Højegaard fremlagde regnskabet og uddybede enkelte af posterne. Han pointerede, at højrentekontoen udløber i år, og den kan ikke genforhandles. Vi var pr. 31.12.2016 137 medlemmer.

Regnskabet, der viste et overskud på 40.460,18 kr, blev godkendt.

 

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og det blev vedtaget.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af kasserer

Siddende kasserer, Arne Højegaard, stillede op og blev genvalgt.

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Tom Christensen var på valg og genopstillede ikke. Bestyrelsen foreslog Tanya Henriksen til den ledige post, og hun blev valgt. Brian Mattsson var på valg og modtog genvalg.

 

8. Valg af to suppleanter

Thomas Clausen var på valg men genopstillede ikke. Bestyrelsen foreslog Bent Holm og Britt Landschoff til de ledige pladser, og disse blev valgt.

 

9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

Der var genvalg af revisorerne Lars Mogensen og Gunvor Schou. Mogens Hansen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

10. Eventuelt

Der var et forslag om at lave et socialt arrangement for alle medlemmer. Det kunne for eksempel være en tur Bornholm rundt med færgen, et besøg på Hammershus eller en udflugt.

 

Der var også et forslag om at oprette en fiskeklub i vores forenings regi. Der er blandt andet en sø på Vellensbyvejen (ejet af Sport Dres) og Ferskesøen i Nexø, hvor man kan komme til med en kørestol.

 

Bestyrelsen noterede forslagene og vil arbejde videre med dem.

 

Arne Mikkelsen fortalte lidt om sit arbejde med handicapidræt:

Han har otte timer om ugen. For tiden arbejder han med fem piger i alderen 15–20 år, som har autisme og gerne vil dyrke noget idræt på egne præmisser. De prøver blandt andet bue skydning og boccia.

Der har været lidt problemer for handicappede, der spiller bowling. Der har været forskelsbehandling. Kim Jacobsen har sendt et brev, og det ser ud til, at problemerne nu er væk.

Handicap Tour de Bornholm fortsætter måske alligevel. 

Der er en golfturnering på Bornholm, hvor der indtil videre er tilmeldt 25-27 deltagere, men der er mulighed for flere fra udlandet.

Arne Mikkelsen sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden.

 

Bestyrelsesmøde d. 7 februar 2017.

 

Referat


Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19.00

 

 

Fremmødte:

Kim Jacobsen

Arne Højegaard

Tom Christensen

Brian Mattsson

Thomas Clausen

Gitte Quaade

 

 

 

 

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 13.12.2016

 

       Referat godkendt

 

 

2.   Orientering v/formanden

 

Kim har igen fået blade fra Idrætsliv og Udspil. Der er kommet invitation til kursus fra DGI. Dette er ikke relevant for os. Der er kommet en mail fra færgen med tilbudspriser, men der er kun priser for gående, ikke for biler. Tandemklubben lukker på grund af manglende medlemmer og aktiviteter. Cykler overgår til Dansk Blindesamfund.

 

 

3.   Generalforsamling

 

      Generalforsamling bliver søndag den 26. februar kl. 12.30 i Aakirkeby-Hallerne. Tom er på valg og     genopstiller ikke. Arne vil lægge et lille opråb ved indkaldelsen til generalforsamlingen og opfordre medlemmerne til at støtte op om foreningen. Dette er en nødvendighed, hvis foreningen stadig skal bestå.


 

 

4.   Sportsgrene


Skydning: Claus og Jørgen har været ovre til stævne. Det gik fint. Arne har haft kontakt til A-huset.


Boccia : Brian: Vi havde opstart efter nytår tirsdag den.3 januar. Britt og Brian har været på træningslejr den 27-29. januar. Det var meget lærerigt med nye forskellige øvelser, som vi kan bruge herhjemme.

Vi var allerede blive spurgt, om Britt kunne deltage i Special Olympics i Letland d. 28.-30. april, men vi måtte takke nej til dem, da vi er forhindret.

Jeg har hørt at der kommer et endnu større Special Olympics stævne i 2018, men program er ikke fastlagt endnu.

Jacob, Britt og Brian skal deltage i Region mesterskab for hold den 25.-26. marts i Nykøbing F.

 

Varmtvandssvømning : Det går fint med svømmeholdene. Der har været et problem med ødelagte rekvisitter, og Arne har betalt 1.000 kr. til hjælp til at købe nyt.

 

 

5.    Økonomi

Arne omdelte foreløbigt regnskab (ikke revideret). Der er et fint overskud. Vi har 137 medlemmer.

 

 

 

6.   Næste møde

 

      Tirsdag den 14. eller 21. marts 2017 hos Arne. Der er to datoer at vælge imellem af                      hensyn til nye bestyrelsesmedlemmer, der måtte have andre planer.

 

 

 

6.   Eventuelt

 

Bestyrelsesmøde d. 13 dec. 2016

Referat


Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. december 2016 kl. 19.00

 

 

Fremmødte:

Kim Jacobsen

Arne Højegaard

Tom Christensen

Brian Mattsson

Thomas Clausen

Gitte Quaade

 

 

 

 

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 13.9.2016

 

       Referat godkendt

 

 

2.   Orientering v/formanden

 

Kim har fået blade fra Idrætsliv og Udspil. Der er kommet invitation til svømmestævne. Dette er ikke aktuelt for svømmerne i vores regi.

 

 

3.   Sportsgrene

 

Skydning : Arne har modtaget brev om skærpelse af ekstra opmærksomhed i forbindelse med tyveri af våben (på Sjælland). Der er dog kun luftvåben i vores skydeklub. Det er planen, at der skal være et åbent hus arrangement sidst i januar. Arne orienterede om resultaterne i postskydning. Opstart efter jul bliver   den 5. januar. Kim vil kontakte en journalist, så der kan blive skrevet om ledige pladser i skydeklubben

 

Boccia : Lill-Britt og Jacob var afsted til Regionsmesterskab i individuelt d. 17.-18. september i Vordingborg. Jacob vandt en sølvmedalje, dermed var han kvalificeret til Forbundsmesterskab/Danmarksmesterskab.

Lill-Britt kom på en 4. plads, men på grund af manglende deltagere fra Region 1 til Danmarksmesterskabet, var der nogle ekstra pladser i hendes række. Derfor var de begge to kvalificerede til Forbundsmesterskab/Danmarksmesterskab d. 26.-27. nov. i Vordingborg. Her gik det både okay og skidt. Lill-Britt kom på en 5. plads ud af 6, og

Jacob kom på en 6. plads ud af 9.

Vi er desværre nede på 3 medlemmer igen.

 

 

Varmtvandssvømning : Voksne: På onsdagsholdet klarer Randi Langskov det hele. På torsdagsholdet er der et par langtidssyge. Der er desværre kommet brev om, at der ikke kommer bord op i forhallen som ønsket.

Børn/unge: Der er to hold om lørdagen, og det fungerer vist fint. På søndagsholdet er der en del, der ikke møder op.

Thomas og hans familie benytter ind imellem den store svømmehal, men der er det ikke muligt at få ordentlige tider. Det kan man bedre få i Gudhjem Svømmehal.

Kim har været til møde i Handicaprådet, hvor man drøftede fremtidig svømning i Søndermarkskolens svømmehal. Der er bevilget 1,7 mio kr. til renovering af hallen. Det er ikke afgjort, om det bliver et varmtvandsbassin eller bare lidt varmere vand end normalt. Kommunen er godt klar over, at der mangler svømmetider til handicappede.

 

Gymnastik : Thomas kunne godt tænke sig, at der bliver oprettet et gymnastikhold i næste sæson (næste efterår). Kim vil kontakte involvere Arne Mikkelsen og høre, om han kan hjælpe det i gang. Kommunen har en pulje til eventuel uddannelse af gymnastiklærere.

 

 

4.    Økonomi

Arne omdelte regnskab. Der ser fornuftigt ud.

 

 

5.   Generalforsamling – hvornår – hvor – hvem er på valg m.v.

        

      Generalforsamling bliver søndag den 26. februar kl. 12.30 i Aakirkeby-Hallerne. Tom                          aftaler menu med kokken, Tom Stobberup.         

      Tom, Arne, Thomas og Brian er på valg. Og så mangler der en ekstra suppleant, da                             den post ikke blev besat ved sidste generalforsamling.

   

 

6.   Træningslejr (Brian)

 

      Brian skriver: Da vi var ovre sidste gang, spurgte Jan Rasmussen fra landsudvalget os,   om Lill-Britt kunne tænke sig at komme på træningslejr sammen med de andre U -spillere i Region 3 med henblik på få nogle udtagelser til Special Olympiske Lege i 2018 i udlandet, både for drenge og piger.

Træningslejrene ligger på Sjælland og i Jylland.

Jeg vil bede bestyrelsen om at tage stilling til, om foreningen kan give tilskud til rejseudgifter, eller om vi skal søge en fond til dette projekt.

Jeg kan oplyse jer, at første træningslejr er den 27.-29. januar i Jylland. Og den næste er sidst i marts/start af april nok på Sjælland. Det er hvad jeg ved lige pt.

  Der var enighed om at betale rejseudgifterne. Brian skal indhente lidt flere oplysninger om priser og hvad de indeholder.    

 

 

 

7.   Næste møde

 

      Tirsdag den 7. februar 2017 hos Arne.

 

 

 

6.   Eventuelt

 

Intet til dette punkt.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

06.03 | 06:55
HIBs forside har modtaget 2
10.02 | 22:07
HIB Nyheder har modtaget 4
27.01 | 12:47
Referater fra best. har modtaget 1
Du kan lide denne side